Chi tiết văn bản

08/TT-BNN&PTNT
20/03/2014
12/05/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ rợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cao Đức Phát
202131984132_Thong tu 08-2014 - 123456.doc.pdf
VĂN BẢN KHÁC