Chi tiết văn bản

40/2013/TT-BNN&PTNT
05/09/2013
05/09/2013
Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Hà Công Tuấn
202131914101_Thong tu 40.doc
VĂN BẢN KHÁC