Chi tiết văn bản

39/2013/TT-BNN&PTNT
12/08/2013
12/08/2013
Ban hành danh mục bổ sung, sửa đổi thức ăn thủy sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại việt nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Vũ Văn Tám
2021319141230_TT 39-2013.doc
VĂN BẢN KHÁC