Chi tiết văn bản

38/2013/TT-BNN&PTNT
09/08/2013
09/08/2013
Ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Lê Quốc Doanh
2021319141325_TT 38 BNN .doc
VĂN BẢN KHÁC