Chi tiết văn bản

37/2013/TT-BNN&PTNT
02/08/2013
02/08/2013
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 21/2013/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam; ban hành Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Lê Quốc Doanh
2021319141420_TT 37.doc
VĂN BẢN KHÁC