Chi tiết văn bản

02/2013/TT-BNN&PTNT
05/01/2013
05/01/2013
Quy định phân tích nguy cơ và quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và muối
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cao Đức Phát
2021319141940_TT 02-2013 BNN.doc
VĂN BẢN KHÁC