Chi tiết văn bản

01/2013/TT-BNN&PTNT
04/01/2013
04/01/2013
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Thị Xuân Thu
2021319142017_TT 01 - 2013 BNN.doc
VĂN BẢN KHÁC