Chi tiết văn bản

65/2012/TT-BNN&PTNT
26/12/2012
26/12/2012
Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Bùi Bá Bổng
2021319142055_TT 65.doc
VĂN BẢN KHÁC