Chi tiết văn bản

61/2012/TT-BNN&PTNT
13/11/2012
13/11/2012
Quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Thị Xuân Thu
2021319142357_TT so 61 (1).doc
VĂN BẢN KHÁC