Chi tiết văn bản

60/2012/TT-BNN&PTNT
09/11/2012
09/11/2012
Quy định về nguyên tắc, phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Hà Công Tuấn
2021319142434_TT 60.doc
VĂN BẢN KHÁC