Chi tiết văn bản

53/2012/TT-BNN&PTNT
26/10/2012
26/10/2012
Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg.
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Bùi Bá Bổng
2021319142752_53-2012-TT-BNNPTNT.pdf
VĂN BẢN KHÁC