Chi tiết văn bản

49/2012/TT-BNN&PTNT
26/09/2012
26/09/2012
Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh”
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Diệp Kỉnh Tần
2021319144835_TT 49.doc
VĂN BẢN KHÁC