Chi tiết văn bản

48/2012/TT-BNN&PTNT
26/09/2012
26/09/2012
Quy định về chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi được sản xuất, sơ chế phù hợp với Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Bùi Bá Bổng
2021319144919_TT 48.doc
VĂN BẢN KHÁC