Chi tiết văn bản

47/2012/TT-BNN&PTNT
25/09/2012
25/09/2012
Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Hà Công Tuấn
2021319145029_TT 47.doc
VĂN BẢN KHÁC