Chi tiết văn bản

46/2012/TT-BNN&PTNT
17/09/2012
17/09/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài thuộc phạm vi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cao Đức Phát
2021319145155_TT 46.doc
VĂN BẢN KHÁC