Chi tiết văn bản

43/2012/TT-BNN&PTNT
23/08/2012
23/08/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2011/TT- BNNPTNT ngày 29/6/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi thủy sản theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Đăng Khoa
2021319145354_TT 43.doc
VĂN BẢN KHÁC