Chi tiết văn bản

42/2012/TT-BNN&PTNT
21/08/2012
21/08/2012
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cao Đức Phát
2021319145430_TT 42.doc
VĂN BẢN KHÁC