Chi tiết văn bản

40/2012/TT-BNN&PTNT
15/08/2012
15/08/2012
Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Bùi Bá Bổng
2021319145616_TT 40-BNN.doc
VĂN BẢN KHÁC