Chi tiết văn bản

39/2012/TT-BNN&PTNT
13/08/2012
13/08/2012
Ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Bùi Bá Bổng
2021319145652_TT 39-2012 BNNPTNT.doc
VĂN BẢN KHÁC