Chi tiết văn bản

38/2012/TT-BNN&PTNT
02/08/2012
02/08/2012
Ban hành Danh mục các bệnh thủy sản phải công bố dịch
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Cao Đức Phát
2021319145728_TT 38 BNNPTNT.doc
VĂN BẢN KHÁC