Chi tiết văn bản

35/2012/TT-BNN&PTNT
27/07/2012
27/07/2012
Bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản
Thông tư
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Nguyễn Thị Xuân Thu
2021319145931_Thong tu 35 BNN.doc
VĂN BẢN KHÁC