Chi tiết văn bản

111/2021/NĐ-CP
09/12/2021
15/02/2022
Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa
Nghị định
Chính phủ
Vũ Đức Đam
20221291431_111_2021_ND-CP_09122021_Nhanhanghoa.pdf
VĂN BẢN KHÁC