Chi tiết văn bản

218/SCT-QLTM
09/02/2022
09/02/2022
V/v đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Công văn
Sở Công Thương
Nguyễn Trung Kiên
2022324135733_218-SCT-QLTM_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC