Chi tiết văn bản

19-NQ/TW
16/06/2022
16/06/2022
Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Nghị quyết
Ban Chấp hành Trung ương
Nguyễn Phú Trọng
2022731103056_NQ 19.docx
VĂN BẢN KHÁC