Chi tiết văn bản

42/2022/NĐ-CP
24/06/2022
24/06/2022
Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
Nghị định
Chính phủ
Vũ Đức Đam
202273110358_ND 42-2022-DVCTT.pdf
VĂN BẢN KHÁC