Chi tiết văn bản

7251/UBND
06/12/2022
06/12/2022
V/v xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu biên giới phía Bắc
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Nguyễn Văn Liệt
Phó Chủ tịch
VĂN BẢN KHÁC