Chi tiết văn bản

23/2022/TT-BTTTT
30/11/2022
01/02/2023
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu
Thông tư
Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng
VĂN BẢN KHÁC