Chi tiết văn bản

24/2022/TT-BTTTT
30/11/2022
01/01/2024
Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện đối với thiết bị đầu cuối viễn thông và công nghệ thông tin"
Thông tư
Bộ Thông tin và Truyền thông
Nguyễn Mạnh Hùng
Bộ trưởng
VĂN BẢN KHÁC