Chi tiết văn bản

1257/UBND
22/03/2023
V/v triển khai thực hiện Thông báo số 84/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
Công văn
UBND tỉnh Vĩnh Long
Lữ Quang Ngời
Chủ tịch
202332710184_1257_signed.pdf
VĂN BẢN KHÁC