Chi tiết văn bản

770/QĐ-BNN-PC
03/03/2023
03/03/2023
Quyết định ban hành Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phục vụ Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050"
Quyết định
Bộ Nông nghiệp & PTNT
Lê Minh Hoan
2023327102550_QD phe duyet DA PBPL trinh ky.pdf
VĂN BẢN KHÁC