Ban giám đốc

Họ và tên: TRƯƠNG THÀNH DÃNH

Sinh năm: 1968

Quê quán: Phú Nhuận, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Phú Nhuận, Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Giám Đốc

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Phụ trách chung; trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ quản lý chuyên ngành thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

b) Chỉ đạo triển khai các Nghị quyết và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

c) Chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng.

d) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của ngành. Giải quyết chế độ, chính sách cho công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

- Công tác xây dựng chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển ngành.

- Công tác tài chính ngành, tài chính của Khối Văn phòng sở.

- Công tác quản lý đầu tư.

- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của sở, trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng của sở và Hội đồng đồng kỷ luật của sở.

e) Trực tiếp phụ trách các phòng, ban, đơn vị:

- Văn phòng sở.

- Phòng Kế hoạch – Tổng hợp.

- Thanh tra sở.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

g) Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Trà Ôn, Mang Thít.

h) Các nhiệm vụ khác:

- Lãnh đạo công tác tổ chức thực hiện các Nghị quyết liên tịch giữa Sở với các ngành, đoàn thể.

- Tham gia Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, làm Phó trưởng ban thường trực theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; Tham gia Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh, làm Phó trưởng ban thường trực theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; Tham gia Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, làm Phó trưởng ban thường trực theo phân công của của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN LIÊM

Sinh năm: 1967

Quê quán: Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Đông Bình, Bình Minh, Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông học

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc sở, trực tiếp giúp Giám đốc sở chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các hoạt động sản xuất, hoạt động sự nghiệp và quản lý nhà nước chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật; chăn nuôi, thú y và thủy sản; các hoạt động sản xuất, hoạt động sự nghiệp về công tác giống cây trồng - vật nuôi - thủy sản.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản.

- Trung tâm Giống Nông nghiệp.

c) Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Bình Tân và Thị xã Bình Minh.

d) Các nhiệm vu khác do Giám đốc Sở phân công.

 

Họ và tên: VĂN HỮU HUỆ

Sinh năm: 1966

Quê quán: Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Phường 3, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Địa kỹ thuật xây dựng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc sở, trực tiếp giúp Giám đốc sở chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các hoạt động sản xuất, hoạt động sự nghiệp về nước sạch nông thôn; quản lý nhà nước chuyên ngành thuỷ lợi, phòng chống thiên tai; quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản và lâm nghiệp.

b)  Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Chi cục Thuỷ lợi.

- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn.

- Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản.

c) Giúp Giám đốc sở trong việc chỉ đạo thực hiện công tác vì sự tiến bộ phụ nữ trong ngành.

d) Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Long Hồ và Thành phố Vĩnh Long;

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.

 

Họ và tên: LÊ VĂN DŨNG

Sinh năm: 1968

Quê quán: huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Dân tộc: Kinh

Nơi ở hiện nay: Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Nhiệm vụ cụ thể:

a) Thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Giám đốc sở, giúp Giám đốc sở chỉ đạo điều hành, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, khuyến nông, công nghệ thông tin và phát triển nông thôn.

b) Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

- Chi cục Phát triển nông thôn.

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Trung tâm Dịch vụ kỹ Thuật nông nghiệp.

c) Phối hợp Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố. Trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Tam Bình, Vũng Liêm;

d) Kiêm nhiệm nhiệm vụ Chánh Văn phòng - Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc sở.