Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT

Trụ sở làm việc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp & PTNT

Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822472
 

Nhiệm vụ và quyền hạn 

Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và quản lý, thực hiện dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và quyết toán, tất toán dự án theo quy định đảm bảo tính hiệu quả của dự án, tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Được thực hiện hoạt động tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát và tư vấn đầu tư xây dựng do đơn vị, tổ chức khác làm chủ đầu tư phù hợp với năng lực chuyên môn và theo quy định tại các văn bản pháp luật về đấu thầu và quản lý đầu tư xây dựng công trình.

Ban tiếp tục thực hiện các dự án do Phòng Quản lý đầu tư thực hiện trước đây.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến đầu tư và xây dựng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.