Chi cục kiểm lâm và quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

Trụ sở làm việc

Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.829059

Vị trí, chức năng

1. Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập Chi cục Kiểm lâm và Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, có chức năng giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp và quản lý động vật có nguồn gốc từ rừng; chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến bảo quản, vận chuyển kinh doanh; chế biến, thương mại, nông, lâm, sản, thủy sản tại địa phương.

2. Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng;chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kiểm lâm, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm Thủy sản, Cục chế biến và Phát triển thị trường nông sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

1. Quản lý nhà nước về Lâm nghiệp

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý nhà nước về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án, đề án quản lý, phát triển (công tác quản lý nguồn giống cây trồng lâm nghiệp và trồng cây phân tán), bảo đảm chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp.
- Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong vận chuyển, kinh doanh, cất giữ, chế biến lâm sản; xác minh xác nhận nguồn gốc lâm sản đối với cơ sở kinh doanh, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi, trồng cấy các loài động vật rừng, thực vật rừng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện các biện pháp bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh họcrừng theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp; xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động, giáo dục pháp luật về lâm nghiệp.
- Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm.
- Quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, đồng phục theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo định kỳ và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2. Về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm

a. Tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản tại địa phương.

b. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạc, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế- kỹ thuật đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

c. Trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vị quản lý của Chi cục .

d. Đầu mối tham mưu, tổng hợp giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn thực phẩm, cụ thể như sau:

-Chủ trì, phối hợp lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng kiến thức, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, và thủy sản trên địa bàn;

- Đầu nối tổng hợp đánh giá, phân loại điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phảm của cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm và thủy sản;

- Chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình giám sát an toàn thực phẩm, đánh giá nguy cơ và truy xuất nguyên nhân gây mất an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý tại địa phương; tổ chức việc thu hồi và xử lý thực phẩm mất an toàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục chuyên ngành;

- Quản lý hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy về chất lượng, an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định;

- Tổ chức quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chưa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vị quản lý; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm theo quy định.

e. Thực hiện quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm và thủy sản

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm và thủy sản theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật;

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông, lâm và thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

f. Giám sát, kiến nghị các giải pháp, biện pháp thực hiện đảm bảo chất lượng trong quá trình sản xuất sản phẩm nông, lâm, thủy sản không dùng làm thực phẩm (phi thực phẩm). Tổ chức kiểm tra, chứng nhận chất lượng đối với sản phẩm nông, lâm, thủy sản phi thực phẩm.

g. Về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản gắn với vùng nguyên liệu, sản xuất và thị trường sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình công nghệ, điều kiện an toàn sản xuất của các cơ sở chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản;

- Hướng dẫn, kiểm tra về chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản theo quy định.

h. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý việc quản lý bản công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định

i. Giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn, đánh giá đối với tổ chức đủ điều kiện để sở trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định tổ chức được quyền chứng nhận sựu phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật địa phương theo quy định của pháp luật.

k. Quản lý tổ chức hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật.

l. Tổ chức điều tra, thống kê và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thuủy sản theo quy định.

m. Đề xuất các chương trình, dự án đầu tư về lĩnh vực chất lượng, an toàn thwucj phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý. Tham gia thẩm định các dự án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan đến nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

3. Nhiệm vụ chung

a. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Chi cục theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp & PTNT và theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm, Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản.

b. Tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, công chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

c. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chi cục, Chi cục trưởng ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của cá phòng trực thuộc Chi cục.

d. Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, chế độ, chính sách và pháp luật cho công chức kiểm lâm và các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực mình quản lý trên địa bàn;

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

f. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về lam nghiệp và chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

4. Cơ cấu tổ chức 

Tổ chức của Chi cục Kiểm lâm và Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản gồm 03 phòng chức năng:

- Phòng Hành chính – Tổ chức – Thanh tra;

- Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm thủy sản;

- Phòng Kiểm lâm.