Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Địa chỉ : Số 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện Thoại : 02703.822 702.
Email : ttdvktnnvl@gmail.com

Vị trí chức năng

1. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thông tin Nông nghiệp Nông thôn và Trung tâm Khuyến nông, có chức năng giúp Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh; thu thập, xử lý, cung cấp, phổ biến thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo của Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tham mưu cho Giám đốc sở và tổ chức thực hiện công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản và thủy sản.

2. Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nhiệm vụ và quyền hạn  

a. Về lĩnh vực Khuyến nông

 1. Đề xuất với Giám đốc Sở về chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn.
 2. Xây dựng, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chương trình, kế hoạch, dự án khuyến nông tại địa phương. Tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Ký hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
 4. Chủ trì thực hiện một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chương trình, dự án khuyến nông theo quy định của pháp luật.
 6. Hướng dẫn về nội dung, phương pháp hoạt động khuyến nông cho các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động khuyến nông.
 7. Chủ trì xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn khuyến nông; tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.
 8. Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
 9. Tổ chức và tham gia tổ chức các hội thi, hội thảo, hội trợ, triển lãm, diễn đàn, tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm về khuyến nông.
 10. Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông, ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ tư vấn khác theo quy định của pháp luật.
 11. Tham gia đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định pháp luật. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh;
 12. Phối hợp với các tổ chức trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai tại địa phương.
 13. Quản lý và sử dụng quỹ hoạt động khuyến nông (nếu có) theo quy định của pháp luật.
 14. Thực hiện hợp tác quốc tế về khuyến nông theo quy định của pháp luật.
 15. Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo quy định pháp luật.

b.  Về công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản và thủy sản

 1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác xúc tiến thương mại, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản, theo phân công của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 2. Hướng dẫn và tổ chức hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn;
 3. Thực hiện và phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu của các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh;
 4. Tư vấn, hổ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác về giá cả hàng hóa nông sản, thị trường tiêu thụ;
 5. Xây dựng và tổ chức thực hiện sàn giao dịch điện tử cho hàng hóa nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh;
 6. Xây dựng Bản tin giá cả thị trường của hàng hóa nông, lâm, thủy sản.

c. Về công tác thu thập, xử lý, cung cấp, phổ biến thông tin và ứng dụng công nghệ thông phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Thông tin, tư liệu

+ Là đầu mối thu thập, xử lý, tổng hợp và khai thác cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ công tác thống kê, báo cáo, nghiên cứu và lưu trữ một cách có hệ thống;

+ Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông thôn; thông tin các hoạt động của ngành, cung cấp thông tin tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp và bảo quản, chế biến hàng hóa nông sản, xây dựng nông thôn mới cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh;

+ Truy cập, thu thập, xử lý chọn lọc thông tin có giá trị mang tính thời sự về kinh tế - xã hội - khoa học công nghệ phục vụ cho công tác lãnh đạo của Ban giám đốc sở;

+ Xây dựng mạng lưới cộng tác viên về thông tin thị trường, khoa học công nghệ từng bước phát triển về nguồn lực thông tin;

+ Thực hiện tư vấn, cung ứng thông tin cho nhu cầu của mọi đối tượng theo qui định pháp luật;

+ Xây dựng thư viện điện tử, xây dựng phát triển kho dữ liệu trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn  phục vụ bạn đọc trong và ngoài ngành;

2. Xây dựng Tập tin nông nghiệp và nông thôn của ngành.

c.  Về ứng dụng công nghệ thông tin

+ Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của sở và các phòng, đơn vị thuộc sở; xây dựng và điều hành mạng nội bộ  ( mạng LAN) của ngành, xây dựng hệ thống mạng thông tin toàn ngành;

+ Tham mưu cho Giám đốc sở xây dựng quy hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của ngành, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của ngành đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác, sử dụng công nghệ thông tin  trong chỉ đạo điều hành, truyền tải ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và xây dựng nông thôn mới;

+ Tư vấn cho các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác trong ứng dụng công nghệ thông tin;

+ Phối hợp với Trung tâm Thông tin trực thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đơn vị chức năng thuộc sở Thông tin truyền thông và các đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo nghiệp vụ về công nghệ thông tin cho công chức, viên chức trong ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trong tỉnh;

+ Tham mưu cho Giám đốc sở và tổ chức thực hiện các dự án, kế hoạch, chương trình phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Xây dựng, quản trị, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng và bảo đảm thông tin trên website của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

d.  Nhiệm vụ khác:

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức thuộc Trung tâm.

- Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia.

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, viên chức, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng và các trạm trực thuộc Trung tâm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 

Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Ban lãnh đạo và các phòng chức năng:
        + Ban giám đốc Trung tâm;

        + Phòng Hành chánh - Tổng hợp;

        + Phòng Khuyến nông chăn nuôi thú y và nuôi trồng thủy sản;

        + Phòng Khuyến nông trồng trọt và bảo vệ thực vật;

        + Phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền;

        + Phòng tư vấn dịch vụ và xúc tiến thương mại;

b) Các trạm trực thuộc:

        + Trạm Khuyến nông thành phố Vĩnh Long;

        + Trạm Khuyến nông thị xã Bình Minh;

        + Trạm Khuyến nông huyện Long Hồ;    

        + Trạm Khuyến nông huyện Bình Tân;

        + Trạm Khuyến nông huyện Tam Bình;

        + Trạm Khuyến nông huyện Trà Ôn;

        + Trạm Khuyến nông huyện Vũng Liêm;

        + Trạm Khuyến nông huyện Mang Thít.