Trung tâm giống nông nghiệp

Trụ sở làm việc Trung tâm Giống nông nghiệp

Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 02703.832625

Fax:  02703.825793

 Vị trí và chức năng

 1. Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long  là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trách nhiệm tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong các lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về công tác giống, sản xuất, lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc, bồi dục, phục tráng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Giống nông nghiệp Vĩnh Long  có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

  Nhiệm vụ và quyền hạn 

 1.  Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về công tác giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

 2. Nghiên cứu lai tạo, khảo nghiệm, chọn lọc, nhập khẩu giống mới, ứng dụng khoa học công nghệ tạo ra giống mới, cải tiến năng suất, chất lượng giống phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 3. Bảo tồn, lưu giữ một số loại giống tốt, phục vụ cho nghiên cứu và sản xuất giống.

 4. Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và giống thuỷ sản theo qui định của Pháp luật.

 5. Sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản cung ứng cho các cơ sở nhân giống và xây dựng mạng lưới tổ chức hệ thống sản xuất giống trong nhân dân. Tổ chức tập huấn, trình diễn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống. Cung ứng các sản phẩm có nguồn gốc từ giống, các vật tư nguyên liệu, phương tiện chuyên dùng, công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác giống.

 6. Phối hợp với các Viện, Trường, Trung tâm ở Trung ương và địa phương tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật về giống phục vụ sản xuất tại địa phương. Thu thập, trao đổi các giống quí hiếm để làm phong phú nguồn gene giống quí ở địa phương.

 7. Xây dựng và phát triển nguồn lực về vật chất và con người cho yêu cầu phát triển công tác giống tại địa phương.

 8. Thực hiện chính sách đầu tư hỗ trợ giống trên địa bàn tỉnh do cấp có thẩm quyền giao. 

 9. Dự phòng và cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản theo kế hoạch được Giám đốc sở giao.

 10. Liên doanh, liên kết, nghiên cứu, gia công, sản xuất các loại giống theo yêu cầu. Tư vấn các dự án về giống theo qui định của pháp luật.

 11. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và công nhân lao động thuộc Trung tâm.

 12. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 13. Tổ chức thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, viên chức, công nhân lao động, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

 14. Căn cứ chức năng,  nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng và các trại trực thuộc Trung tâm.

 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

 

 Cơ cấu tổ chức bộ máy

 - Ban Giám đốc Trung tâm;

 - Phòng Hành chính – Tổng hợp;

 - Phòng Kỹ thuật;

 - Trại giống cây trồng:

            + Cơ sở 1: Khóm Mỹ Phú, phường Tân Hội, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.824170

            + Cơ sở 2: Ấp An Phú B, xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 02703.503959

 - Trại Giống Thủy sản:

            + Địa chỉ: Khóm Tân Thạnh, phường Tân Hội, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

            + Điện thoại: 02703.916119

 - Trại giống vật nuôi:

            + Địa chỉ: Ấp Rạch Cốc, xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

            + Điện thoại: 02703.983686