Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có chức năng xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về các dự án, loại hình cấp nước sinh hoạt và tổ chức sản xuất nước sạch, phục vụ người dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Quản lý các trạm cấp nước nông thôn, trên địa bàn tỉnh theo phân cấp quản lý và thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các trạm cấp nước theo định kỳ.

2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất nước sạch, hàng tháng, quí và cả năm, quản lý chất lượng nước theo qui chuẩn của Bộ y tế.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho tổ quản lý các trạm cấp nước.

4. Kiểm nghiệm và phân tích mẫu nước theo một số chỉ tiêu cơ bản về nước sạch nông thôn theo đề án được duyệt.

5. Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư cho các dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

6. Thi công, nâng cấp mở rộng sửa chữa, lắp đặt đồng hồ và cấp nước sạch đến từng hộ dân sử dụng.

7. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và công nhân lao động thuộc Trung tâm.

8. Báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

9. Tổ chức thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm, viên chức, công nhân lao động, tài chính, tài sản và nguồn lực khác được giao theo phân cấp của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật.

10. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, Giám đốc Trung tâm ra quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ của các phòng và các trạm cấp nước trực thuộc Trung tâm.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Cơ cấu tổ chức bộ máy

Tổ chức của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn gồm Ban lãnh đạo và 04 phòng chức năng và 01 đội thi công:
   + Ban giám đốc TT;

                   + Phòng Tổ chức - Hành chính;

                   + Phòng Tài vụ;

                   + Phòng Kế hoạch Kỹ thuật;

                   + Phòng Quản lý Khai thác;

                   + Đội Thi công. 

 

Địa chỉ: 63, Trần Phú, F4, TPVL, tỉnh Vĩnh Long.
Điện thoại: 02703.828.352