Văn phòng điều phối các công trình xây dựng nông thôn mới

Trụ sở làm việc Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới

Địa chỉ: 1B, Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TPVL, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.880476

 1. Vị trí chức năng

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chương trình);

Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh;

Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình;

Chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh (Ban chỉ đạo) và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo;

Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.