Chức năng - Nhiệm vụ

 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

 

1. Văn phòng sở

Văn phòng sở là tổ chức tham mưu tổng hợp và nghiệp vụ trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho Giám đốc sở và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý về hành chính, văn thư, lưu trữ, tài sản, tài chính, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính và công tác pháp chế.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp là tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng và tổ chức thực hiện:

- Nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, khoa học, công nghệ và môi trường, xây dựng nông thôn mới;

- Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của sở chuyên ngành và quản lý chất lượng công trình theo qui định pháp luật; xây dựng và thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ, chuyên đề, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Theo dõi đôn đốc thực hiện, tổng hợp báo cáo định kỳ, chuyên đề, chương trình hợp tác trong và ngoài nước.

3. Thanh tra sở

Thanh tra sở là tổ chức nghiệp vụ  trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tham mưu cho Giám đốc sở và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về thanh tra;  phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các tổ chức, công dân theo qui định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

 

1. Văn phòng sở

a) Thực hiện công tác tổ chức cán bộ của ngành, bao gồm:

 + Tổng hợp, tham mưu trình Giám đốc sở quyết định về công tác quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm;

+ Tổng hợp, tham mưu trình Giám đốc sở quyết định về điều động, bổ nhiệm, luân chuyển  công chức, viên chức; xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực của ngành;

 + Tổng hợp, tham mưu trình Giám đốc sở quyết định về chính sách lao động, tiền lương ( xếp lương, nâng lương, tham gia giải quyết chế độ  thôi việc, bảo hiểm xã hội, hưu trí … ) cho công chức, viên chức;

b) Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ngành: Tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về thi đua khen thưởng. Tham mưu tổ chức việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành theo quy định của pháp luật.

c) Thực hiện công tác hành chính, bao gồm:

+ Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến đi công tác của lãnh đạo Sở; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Sở đối với các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở;

+ Chủ trì xây dựng trình Giám đốc các quy chế, quy định về chế độ làm việc và phối hợp công tác của Sở; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện;

+ Thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện cải cách hành chính của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; tổ chức thực hiện các nội dung về cải cách hành chính được lãnh đạo Sở giao;

+ Hướng dẫn công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, của Sở theo quy định.

 d) Thực hiện công tác quản trị:

+ Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản; bảo đảm phương tiện và điều kiện phục vụ làm việc chung của các phòng  khối Văn phòng sở;

+ Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, phòng chống cháy nổ, tự vệ, vệ sinh môi trường và đảm bảo cảnh quan trong khu vực Sở;

+ Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc sở thực hiện công tác quản trị.

đ) Công tác tài chính - tài vụ:

+ Quản lý tài chính Ngành: tham mưu cho Giám đốc sở về quản lý tài chính ngành;  theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện của các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Xây dựng Kế hoạch tài chính ngành, phối hợp các cơ quan chức năng giao vốn kế hoạch năm cho  các đơn vị trực thuộc Sở; thẩm tra quyết toán hàng năm của các đơn vị trực thuộc sở theo qui định pháp luật.

+ Quản lý và tổ chức thực hiện  công tác tài chính - tài vụ của Khối Văn phòng sở: xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính hàng năm phục vụ hoạt động của Ban giám đốc sở và Khối Văn phòng sở theo qui định pháp luật.

 e) Công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính:

+ Thực hiện công tác pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính theo qui định pháp luật như: Công tác pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến,  giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật; công tác bồi thường của Nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng; kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Tham mưu cho Giám đốc sở và tổ chức thực hiện quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

2. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

a) Về công tác quy hoạch, kế hoạch:

+ Xây dựng, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn và hàng năm thuộc phạm vi quản lý của Sở trên địa bàn tỉnh. Cụ thể: Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn về phát triển sản xuất của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Hướng dẫn các phòng, ban, đơn vị và phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hàng năm. Theo dõi đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; tổng hợp tình hình hoạt động và kết quả công tác của toàn ngành.

b) Về công tác thống kê báo cáo:

+ Tổng hợp báo cáo kết qủa thực hiện kế hoạch của ngành theo định kỳ thời gian tuần, tháng, quý, năm và năm năm, theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Thực hiện việc quản lý Nhà nước về thống kê ngành theo quy định của pháp luật;

+ Tổng hợp báo cáo trả lời chất vấn của cử tri tại các phiên họp của Hội đồng nhân dân tỉnh;

+ Các báo cáo chuyên đề phục vụ cho yêu cầu của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ Ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

c) Về dự án phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia:

+ Xây dựng kế hoạch, dự án dài hạn, trung hạn, hàng năm về phát triển sản xuất, theo dõi, tổng hợp và đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các dự án phát triển sản xuất từ nguồn vốn sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi quản lý và thực hiện đầu tư của ngành.

+ Là thường trực Hội đồng thẩm định các dự án phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia, giúp cho Hội đồng thẩm định, nghiệm thu các dự án phát triển sản xuất, chương trình mục tiêu quốc gia thuộc phạm vi quản lý, thực hiện của ngành.

d) Về khoa học kỹ thuật:

+ Xây dựng kế hoạch, tổng hợp và đôn đốc các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi thực hiện của ngành.

+ Là thường trực Hội đồng khoa học của ngành, giúp Hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc phạm vi thực hiện của ngành.

e) Thẩm định và trình Giám đốc Sở các thủ tục hồ sơ đăng ký, cấp và thu hồi giấy phép, chứng nhận, chứng chỉ hành nghề thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

g) Quản lý các dự án, chương trình hợp tác trong và ngoài nước đối với các lĩnh vực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

h) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở về quản lý đầu tư và xây dựng công trình chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân cấp:

+ Thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

+ Thẩm định dự án: Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng;

+ Thẩm định thiết kế: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công;

+Thẩm định dự toán;

+ Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng: Kiểm tra thi công kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng trước nghiệm thu;

+ Giám sát đánh giá đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành theo phân cấp;

i) Tham mưu Giám đốc Sở về thực hiện chức năng nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng của chủ đầu tư, đối với các dự án do Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư;

k) Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản dài hạn, trung hạn, hàng năm của ngành. Theo dõi, đôn đốc thực hiện, thống kê, báo cáo tuần, tháng, quí, năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu về công tác đầu tư xây dựng cơ bản của ngành.

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

3. Thanh tra sở

a). Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

 b) Công tác thanh tra:

 + Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của sở;

 + Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn – kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của sở;

 + Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc sở giao.

  c) Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc sở thực hiện công tác thanh tra:

  + Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

  + Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của sở;

  + Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc sở, Thanh tra sở;

 + Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của sở khi cần thiết.

d) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

đ) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

e) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở.

g) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

h) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của sở.

i) Chủ trì các Đoàn thanh tra chuyên ngành khi có nội dung liên quan đến nhiều Chi cục thuộc Sở; chủ trì hoặc tham gia các Đoàn thanh tra liên ngành khi Giám đốc Sở yêu cầu; tham gia các Đoàn thanh tra khi Bộ trưởng, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu.

k) Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

m) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Giám đốc sở giao.