Thông tin liên hệ

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.822223

Địa chỉ email: banbientap.snn@vinhlong.gov.vn

Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 1B Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 02703.880210

Địa chỉ email: banbientap.snn@vinhlong.gov.vn